Warunki realizacji teleporady POZ

 

Regulamin rejestracji i obsługi pacjentów w formie teleporady POZ

w Samodzielnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „B-med” ul. Racławicka 1 Kędzierzyn-Koźle

zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym z 5 marca 2021 roku

 

 1

 • Regulamin określa warunki i zasady korzystania w przychodni SNZOZ B-med z usług dot. teleporad, tj. świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych obowiązujących w przychodni.
 • Teleporady POZ udzielane są przez przychodnię SNZOZ B-med w godzinach pracy lekarzy zgodnie z harmonogramem pracy.
 • Teleporady POZudzielane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i mogą być realizowane w godzinach pracy wynikających z ich rozkładu czasu pracy.
 • Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z teleporady POZ jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00 pod nr tel. 77 4824752 lub 77 544 56 12
 • Do celu rejestracji można wykorzystać adres e-mail przychodni tj. rejestracja@b-med.pl

 2

 • Teleporady POZ udzielane są w SNZOZ B-med przez lekarzy oraz pielęgniarki w zakresie ich kompetencji wynikającej z przepisów, z uwzględnieniem wymogów wynikających z rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
 • Udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady POZ nie jest możliwe w przypadkach, w których realizacja świadczenie wymaga bezpośredniego kontaktu lekarza lub pielęgniarki z pacjentem, tj.:
  1. w przypadku, gdy pacjent nie wyrazi zgody na udzielenia świadczenia w ramach teleporady,
  2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę,
  3. w związku z chorobą przewlekłą, w wyniku której doszło do pogorszenia  stanu zdrowia pacjenta,
  4. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  5. dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego zbadania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
 • Teleporady POZ mogą być udzielane, gdy:
  1. udzielenie świadczenia zdrowotnego dotyczy wystawienia recepty na produkty lecznicze niezbędne do kontynuacji leczenia, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne niezbędne do kontynuacji leczenia, bądź wystawienia zaświadczenia, jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej
  2. udzielane świadczenie wynika ze standardu postępowania w pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem dzieci do 2 r. ż.
 • Podczas teleporady lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, może wystawić e-zwolnienie, sporządzić e-receptę, skierować pacjenta do dalszej diagnostyki.
 • Udzielający teleporady zobowiązany jest do wskazania konieczności zrealizowania świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeśli świadczenie, ze względu na stan pacjenta, nie może być udzielone w formie teleporady oraz ustalenia okoliczności związanych z przeprowadzeniem badania w  porozumieniu z pacjentem
 • Udzielanie świadczeń w formie teleporad nie ogranicza prawa pacjenta do zgłaszania, również w trakcie teleporady, woli osobistego kontaktu.

 3

 • Zapisy na teleporady w SPZOZ B-med przyjmowane są za pośrednictwem systemów łączności opisanych w § 1 niniejszego regulaminu, a także na podstawie zgłoszeń pacjentów lub osób upoważnionych przez pacjenta, przekazywanych przez nich bezpośrednio w rejestracji w czasie ich obecności w danej przychodni.
 • Teleporada jest realizowana nie później niż:
 1. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub osobistego,
 2. w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia rejestracja przystępuje do wykonania czynności związanych z ustaleniem – w porozumieniu z pacjentem, bądź odpowiednio opiekunem ustawowym pacjenta – terminu teleporady, biorąc pod uwagę m.in.:
 1. wymóg wyznaczenia terminu
 2. termin wskazany przez pacjenta
 3. harmonogram danego lekarza lub pielęgniarki
 4. ilość pacjentów zapisanych w danym dniu do danego lekarza na teleporadę.
 • W przypadku, w którym realizacja teleporady w tym samym dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie lub innym dniu określonym konkretnie przez pacjenta, nie jest możliwa z powodów niezależnych od poradni, tj. m.in. z uwagi na ilość zapisanych na dany dzień teleporad rejestracja poradni zobowiązana jest poinformować pacjenta o powodach, dla których teleporada nie może być zrealizowana w danym terminie i zaproponować inny, najbliższy termin.
 • W przypadku zgłoszenia szczególnej sytuacji zdrowotnej wymagającej niezwłocznego zrealizowania teleporady rejestracja zobowiązana jest przekazać uzyskane w tym przypadku informacje udzielającemu w danym dniu świadczeń zdrowotnych lekarzowi, który jako osoba uprawniona do oceny stanu pacjenta, podejmie decyzje w sprawie terminu przeprowadzenia teleporady bądź konieczności podjęcia lub zalecenia innych czynności medycznych związanych ze stanem zdrowia pacjenta.
 • Rejestracja dokonuje zapisu na teleporadę przez wpisanie danych pacjenta, na rzecz którego realizowana jest teleporada m.in. jego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu lub innych danych kontaktowych.
 • Zgłoszenia pacjentów dotyczące udzielenia teleporady składane drogą elektroniczną poprzez e-mail podlegają monitorowaniu przez rejestrację.
 • Po dokonaniu rezerwacji terminu pacjent otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail informację potwierdzającą termin i godzinę teleporady.

 4

 • Po nawiązaniu połączenia telefonicznego z pacjentem lekarz lub pielęgniarka upewnia się co do możliwości przystąpienia do teleporady, weryfikuje tożsamość pacjenta posługując się pytaniami kontrolnymi opartymi na danych zawartych w dokumentacji medycznej. Pytania kontrolne mogą dotyczyć danych np.: data urodzenia lub adres zamieszkania,.

 5

 • Teleporady zaplanowane i zapisane na odpowiednią godzinę powinny odbyć się we wskazanym czasie.
 • W sytuacjach szczególnych, w których przeprowadzenie teleporady w ustalonym czasie nie będzie możliwe, np. ze względu na problemy z dostępem do systemów obsługujących teleporady lub w przypadku przedłużających się teleporad udzielanych we wcześniejszych godzinach, rejestracja zobowiązana jest do poinformowania pacjenta o możliwości wystąpienia takiej sytuacji, bądź do nawiązania kontaktu z pacjentem w celu poinformowania go o przyczynach opóźnień i przewidywanym czasie wykonania teleporady.
 • Brak kontaktu z pacjentem w czasie wyznaczonym na przeprowadzenie teleporady uprawnia poradnię do anulowania teleporady nie wcześniej, niż po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • Anulowanie teleporady na skutek braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, czy w wyniku rezygnacji z teleporady zgłoszonej przez pacjenta, wymaga odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta.

 6

 • Podczas teleporady lekarz lub pielęgniarka, po stwierdzeniu możliwości udzielenia teleporady z zachowaniem prawa pacjenta do poufności, przeprowadza wywiad dotyczący problemu zdrowotnego pacjenta, dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne. Jest to ustalane w porozumieniu z pacjentem.
 • Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno być postawione po przeprowadzonym badaniu oraz po analizie dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz lub pielęgniarka informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeśli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego na zasadach teleporady, co może wystąpić w sytuacji, w której m.in.:
 1. zachodzą okoliczności wykluczające możliwość udzielenia świadczenia w ramach teleporady.
 2. zebrany wywiad nie wystarcza do dokonania oceny stanu pacjenta i ustalenia rozpoznania
 3. stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania niemożliwego do wykonania w trakcie teleporady

 7

 • W czasie teleporady lekarz lub pielęgniarka przekazuje pacjentowi zalecenia wynikające z oceny jego stanu zdrowia i rozpoznania oraz zaordynowanych leków.
 • Pacjent zostaje poinformowany o wystawieniu dokumentów, tj. e-recepcie, e-zwolnieniu, zleceniach na wyroby medyczne, skierowaniach na badania dodatkowe.
 • W przypadku, gdy pacjent nie dysponuje telefonem komórkowym lub mailem, sporządzając e – receptę lekarz informuje pacjenta o kodzie dostępu nadanym przez system.

 8

Jeżeli teleporada zostanie przerwana z przyczyn technicznych przed jej zakończeniem, lekarz lub pielęgniarka ma obowiązek po ustaniu awarii technicznej ponowić kontakt z pacjentem w najszybszym możliwy czasie.

 9

Jeżeli podczas teleporady zachodzi konieczność przekazania przez pacjenta posiadanego dokumentu medycznego, lekarz lub pielęgniarka ustala z pacjentem sposób dostarczenia wskazanego dokumentu.

 10

Realizacja teleporady jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta.

 11

Personel SNZOZ B-med ma obowiązek przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 • Lekarz lub pielęgniarka w czasie przeprowadzenia teleporad zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zachowania poufności,
 • Przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych realizowane jest w sposób zapewniający ich integralność, ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub utraceniem.
 • Zespół umożliwia pacjentom przekazywanie dokumentów i informacji medycznych ich dotyczących drogą elektroniczną w sposób zaszyfrowany. Odbiór tak przekazanych dokumentów dokonywany jest przez personel upoważniony do przetwarzania tego rodzaju dokumentów na podstawie odrębnych przepisów.

 12

Przebieg teleporad nie jest nagrywany przez SNZOZ B-med.

 13

Niniejsze warunki udzielania teleporad podlegają wdrożeniu począwszy od dnia 15 marca 2021 r.